O projektu

baner stin

Transparentní a otevřený kraj - programové teze

Zastupitelstvo, rada a další orgány

 1. Nejen zasedání zastupitelstva kraje, ale i jeho výborů jsou otevřená a veřejnosti přístupná. Zasedání zastupitelstva je přenášeno online a záznam je zveřejněn na webových stránkách kraje.

 2. Stejně tak je zveřejněna informace, jak kteří zastupitelé, radní a členové zřízených výborů a komisí hlasovali.

 3. Termíny zasedání i program jednání zastupitelstva a výborů jsou zveřejněny v dostatečném předstihu. Zveřejňovány jsou všechny podklady k jednání, zápisy a usnesení, i dokumenty, které byly schváleny, a to včetně příloh a komentářů.

 4. Rada kraje občany informuje s dostatečným předstihem o záměrech kraje, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje.

Rozpočet kraje a zveřejňování platů a odměn

 1. Rozpočet je zveřejněn v uživatelsky přívětivé rozklikávací formě s doprovodným komentářem, pochopitelným i laickou veřejností.

 2. Přílohou rozpočtu je přehled všech závazků a pohledávek kraje s uvedením názvu či jména věřitele, resp. dlužníka.

 3. Společně s rozpočtem je zveřejněn také seznam plánovaných investičních akcí, včetně předpokládaných vynaložených částek.

 4. Při schvalování rozpočtových opatření se bude postupovat jako při schvalování rozpočtu a zveřejněný rozpočet kraje bude aktualizován o schválená rozpočtováopatření.

 5. Odměny všech volených funkcionářů a platy zaměstnanců v nejvyšších pozicích (včetně zřízených organizací) jsou zveřejněny, a to včetně odměn. Rovněž jsou zveřejněny hromadné statistické údaje o platech a odměnách na úřadu.

 6. Všechny výdaje kraje nad 100 000 Kč (bez DPH) jsou zveřejněny, včetně údajů o datu, příjemci, výši a důvodu platby.

Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané krajem

 1. Kraj postupuje dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, který je přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek. Přísnější postup se uplatňuje u všech veřejných zakázek s hodnotou plnění 100 000 Kč (bez DPH)a vyšší.

 2. Zveřejněny jsou všechny plněné smlouvy včetně příloh, dodatků, předávacích protokolů a zpráv z kontrol. Veřejná je dokumentace celého „života“ zakázky.Publikoványjsou i všechny proplacené faktury včetně příloh, i všechny objednávky.

 3. Kraj nesmí, s výjimkou veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, uzavřít smlouvu, kterou není možné zveřejnit bez hrozby sankce.

 4. Tyto principy transparentnosti platí i ve všech organizacích zřizovaných krajem.

Nemovitý majetek kraje

 1. Na internetových stránkách kraje je zveřejněn přehled nemovitého majetku kraje včetně informace o jeho současném využití.

 2. Prodej nemovitého majetku probíhá formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. O zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku bude rozhodovat zastupitelstvo.

 3. Všechny smlouvy, na jejichž základě se disponuje nemovitostmi, budou zveřejňovány na webových stránkách.

Odpovědnost

 1. Na krajském úřadu funguje institut „odpovědné osoby“, což znamená, že za každé rozhodnutí odpovídá konkrétní osoba, která ručí za to, že je v souladu se zákonem a není pro kraj nevýhodné. Jméno této osoby je s každým rozhodnutím zveřejněno.

 2. Opozice je zastoupena ve všech dozorčích radách společností s rozhodujícím postavením kraje i v hodnotících a grantových komisích na úrovni kraje aspoň jedním členem.

 3. Před každou investicí nad 500 000 Kč (bez DPH) kraj provedeanalýzu její proveditelnosti, návratnosti a hospodárnosti. Nákladnost analýzy přitom musí být přiměřená výši zvažované investice.

 4. Kraj zadá forenzní audit svého hospodaření v předchozím volebním období, a důsledně vymáhá náhradu případně zjištěných škod.